Cuidomus SL, amb número de CIF B02679371, domicili social a Carrer del Bruc 80-82 baixos de Manresa (Barcelona), correu electrònic: info@cuidomus.com i número de telèfon 938720788, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús inapropiat, incorrecte o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet www.cuidomus.com.

  1. Objecte de la web

L’usuari que accedeixi a la web www.cuidomus.com coneix i accepta les condicions generals de cada una de les versions que la web ofereix, i les modificacions que es produeixin sobre aquestes. Per aquest motiu, els usuaris deuen accedir periòdicament a aquestes per tenir-ne coneixement. 

  1. Accés a la web

L’accés dels usuaris a la web no implica cap obligació ni garantia per part de l’empresa.

L’empresa es reserva el dret de poder suspendre i cancel·lar l’accés en qualsevol moment i modificar, cancel·lar o limitar tots o qualsevol de les condicions aplicables a la web, efectuant el preavís mitjançant la introducció de una pop Windows, que s’obrirà automàticament al accedir a la pàgina.  La qualitat i velocitat amb la que s’accedeix a la web no serà responsabilitat de Cuidomus. L’usuari no podrà reclamar cap indemnització per danys i perjudicis. 

El servei prestat per Cuidomus mitjançant la pàgina web es per un temps indefinit, estan a les seves mans acabant la prestació en el moment que creguem oportú sense cap causa o motiu justificat i sense previ avís.

Cuidomus no serà responsable de cap deteriorament, mal funcionament que es produeixi en els equips o sistemes dels usuaris, com a conseqüència directa o indirecta del accés o intent d’accés a la nostre web. 

  1. Continguts de la web

L’idioma utilitzat per Cuidomus en el web serà el català, sense perjudici d’utilitzar altres llengües, tant nacionals com autonòmiques, lliurement i sense previ avis. 

Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Cuidomus qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, transformació, distribució, etc. dels continguts de la pàgina web. Cap usuari pot dur a terme aquestes accions sense la autorització prèvia i per escrit per part de Cuidomus.

Queda prohibida la utilització dels continguts per promocionar, contractar, vendre o divulgar publicitat o informació pròpia sense la autorització de Cuidomus.

No podrà utilitzar-se la marca ni el nom comercial així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobi subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del propietari.

Cuidomus no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiper-enllaços que s’incorporen a la nostre pàgina web. Cuidomus no garantitza la utilitat de la web respecte als seus enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquestes enllaços, ni del bon funcionament del mateix.

Cuidomus no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris al accedir a la web o altres webs a les que hagin accedit mitjançant enllaços de la web de Cuidomus. 

  1. Usuaris de la web

Els usuaris que accedeixin a la web de Cuidomus, ho faran conforme a la llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, i estan obligats en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a la establerta. No poden utilitzar la web amb fins il·lícits, que puguin danyar, deteriorar, saturar, etc. la web en perjudici de Cuidomus o de tercers usuaris. Els usuaris no copiaran, distribuiran, transformaran, etc. els continguts.

Cuidomus disposa a la seva web d’un formulari i un servei de correu electrònic amb la finalitat de que els usuaris puguin posar-se en contacte. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquests qüestionaris  conforme a la llei, els usos i el ordre públic. Els usuaris, en la utilització dels productes i serveis on aporten informació o continguts, no atemptaran contra els drets fundamentals i les llibertats públiques.

L’accés als continguts de la web per part dels usuaris, serà sota la seva responsabilitat no repercutint a Cuidomus qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament del accés a la web. Cuidomus no podrà responsabilitzar als usuaris que facin un mal ús de la web, causant danys i perjudicis a tercera persones. 

Cuidomus podrà dirigir-se contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre la mateixa i siguin responsabilitat directa o indirectament o utilitzi algun servei de la web sense la negligència deguda. 

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui arribar a deteriorar el bon funcionament de la web, modificar o alterar el contingut de la mateixa, comunicaran aquesta situació a Cuidomus.